Statut S.W.A.T.Statut Stowarzyszenia
South Western Anime Team

Rozdział I. Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie South Western Anime Team, zwane dalej S.W.A.T., jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną działającym na podstawie Konstytucji RP, przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
2. S.W.A.T. ma swoja siedzibę w mieście Wrocław, w lokalu przy ul. Królewieckiej 5e m. 13, a terenem jego działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. S.W.A.T. może również prowadzić działalność międzynarodową poza granicami kraju, pod warunkiem, że nie narusza ona zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczypospolita Polska jest stroną. W szczególności Stowarzyszenie może tworzyć oraz przystępować do krajowych i międzynarodowych związków stowarzyszeń i organizacji o celach działania zbieżnych z celami Stowarzyszenia, a także, w granicach prawem dozwolonych, tworzyć inne podmioty.
4. S.W.A.T. używa godła i odpowiadającej jemu odznaki zatwierdzonej uchwałą Zarządu, oraz pieczęci nagłówkowej i okrągłej.
5. S.W.A.T. jest organizacją niekomercyjną i wszystkie podejmowane przez stowarzyszenie działania również mają charakter niekomercyjny.
6. Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej swoich członków.
7. S.W.A.T. może zatrudniać specjalistów na zasadzie umowy-zlecenia, nie może się to jednak wiązać z członkostwem w stowarzyszeniu ani zasiadaniu we władzach stowarzyszenia.

Rozdział II. Założenia działalności S.W.A.T.

8. S.W.A.T. jest kontynuatorem najlepszych tradycji ruchu Manga i Anime w Polsce i gromadzi w swych szeregach miłośników i sympatyków szeroko pojętej kultury Japonii. S.W.A.T. posiada charakter międzyśrodowiskowy i międzypokoleniowy, główny nacisk jest jednak położony na pracę z młodzieżą i oddziaływanie na nią w duchu humanizmu i harmonii zawartych w japońskiej sztuce komiksu i animacji.

9. Zasadniczymi celami S.W.A.T. są:

a) integracja i nadanie ram organizacyjnych działalności miłośników kultury japońskiej zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym i Konstytucją RP;

b) propagowanie wśród społeczeństwa, a głównie młodzieży wszelkich form twórczości związanych z kulturą Japonii;

c) stworzenie warunków do twórczości amatorskiej w zakresie szeroko pojętej kultury Japonii;

d) stworzenie dogodnych warunków kontaktu z wszelkimi przejawami kultury Japonii;

e) stwarzanie forum do wymiany doświadczeń i komunikacji pomiędzy jak największą liczbą miłośników kultury Japonii; 

f) angażowanie młodzieży do aktywnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym.

10. S.W.A.T. realizuje swe cele poprzez:

a) organizację ogólnopolskich i regionalnych konwentów tematycznych;

b) organizację publicznych dyskusji, odczytów, oraz wystaw i seansów filmowych;

c) organizację spotkań z twórcami, krytykami, tłumaczami i wydawcami zajmującymi się kulturą Japonii;

d) umożliwianie dostępu do literatury, filmów, muzyki i poradników związanych z kulturą Japonii, poprzez mechanizm wymiany koleżeńskiej;

e) wydawanie biuletynów informacyjnych i wydawnictw fanowskich związanych z działalnością S.W.A.T.u;

f) współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami miłośników kultury Japonii;

g) oraz przez każdą inna działalność, związaną z celami S.W.A.T., nie nastawioną na zysk jej członków.

Rozdział III. Członkostwo w S.W.A.T.

11. Członkowie S.W.A.T. dzielą się na: zwyczajnych - zwanych Towarzyszami, wspierających - zwanych Mecenasami i honorowych - zwanych Towarzyszami Honorowymi.

12. Do S.W.A.T. może należeć każdy obywatel RP, jak i cudzoziemiec, niezależnie od tego, czy posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski - pod warunkiem akceptacji statutu, z zastrzeżeniem, że osoby poniżej szesnastego roku życia przedstawią pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

13. Młodzież w wieku 16-18 lat posiada pełne prawa członkowskie w S.W.A.T. pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów, jednakże we władzach większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

14. Towarzyszom S.W.A.T. poniżej szesnastego roku życia nie przysługuje prawo udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach, a także czynne ani bierne prawo wyborcze.

15. Warunkiem przyjęcia do S.W.A.T. jest:

a) złożenie deklaracji członkowskiej;

b) akceptacja Statutu i regulaminu klubowego;

c) uiszczenie obowiązujących opłat członkowskich;

d) pozytywne zaopiniowanie przez Zarząd na wniosek 2 towarzyszy.

16. Mecenasem może zostać osoba fizyczna, lub prawna, która udziela stałego wsparcia materialnego S.W.A.T., po wcześniejszym zaakceptowaniu jej przez Zarząd. Mecenas zwolniony jest ze wszystkich obowiązków Towarzysza S.W.A.T.

17. Miano Towarzysza Honorowego przysługuje osobom, które w znaczący sposób przyczyniły się do propagowania kultury Japonii, lub działalności S.W.A.T. Tytuł ten przyznaje Walne Zebranie zwołane na wniosek zarządu lub co najmniej 3 Towarzyszy. Towarzysz Honorowy zwolniony jest ze wszystkich obowiązków Towarzysza S.W.A.T.

18. Towarzysze mają prawo do

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz S.W.A.T. (z zastrzeżeniem z paragrafów 13 i 14;

b) korzystania z majątku, dorobku i innych form działalności S.W.A.T. na ogólnie przyjętych zasadach;

c) udziału w inicjatywach organizowanych przez S.W.A.T;

d) zgłaszania wniosków, skarg i projektów, oraz zapytań do władz S.W.A.T.;

e) rekomendacji nowych członków zwyczajnych;

f) otrzymania i noszenia odznaki S.W.A.T;

g) uczestnictwa w posiedzeniach władz wszystkich szczebli, jeżeli na danym zebraniu ma być powzięta uchwała dotycząca jego działalności lub postępowania;

h) reprezentowania S.W.A.T. na imprezach ogólnokrajowych za zgodą Zarządu;

i) dofinansowania przez S.W.A.T. kosztów uczestnictwa w imprezach ogólnokrajowych na których Towarzysz występuje jako reprezentant S.W.A.T.

19. Mecenasi mają prawo do:

a) reklamowania swoich wyrobów i usług podczas imprez organizowanych przez S.W.A.T. z wyjątkiem spotkań o charakterze zamkniętym;

b) ogłaszania się jako sponsor S.W.A.T.;

c) używania godła, lub znaku S.W.A.T. za pisemna zgodą Zarządu.

20. Towarzysze Honorowi i Mecenasi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach S.W.A.T., poza tym Towarzysze Honorowi posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.

21. Towarzysze S.W.A.T. maja obowiązek:

a) udziału w działalności S.W.A.T. i realizacji jego celów;

b) przestrzegać postanowień zawartych w niniejszym Statucie, oraz późniejszych postanowień S.W.A.T.;

c) sumiennie wykonywać zadania powierzone przez Zarząd;

d) chronić dobre imię i mienie S.W.A.T.;

e) propagować idee S.W.A.T.;

f) regularnie opłacać składki.

22. Towarzysze Honorowi są zwolnieni z opłat członkowskich.

23. Przynależność do S.W.A.T. ustaje na skutek:

a) pisemnego wystąpienia zgłoszonego do Zarządu;

b) w wyniku nieopłacenia składki przez dwa kolejne okresy, chyba że Zarząd uzna zwłokę za usprawiedliwioną;

c) decyzją Walnego Zebrania w razie naruszenia uchwał, statutu S.W.A.T. bądź w następstwie rażącego nie wywiązywania się z podjętych zobowiązań;

d) śmierci lub utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

24. Tytuł Honorowego Towarzysza może zostać odebrany decyzją Walnego Zebrania przy większości 2/3 głosów.

25. Osoba wykluczona ze S.W.A.T. zobowiązana jest do zwrócenia mienia S.W.A.T.

26. Osobie wykluczonej ze S.W.A.T. przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od jej zawiadomienia. Odwołanie zostanie rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu. Do tego czasu jej prawa członkowskie ulegają zawieszeniu.

27. W szczególnych przypadkach, na wniosek zainteresowanego, Zarząd S.W.A.T. może zawiesić członkostwo na czas nieokreślony.

Rozdział IV. Władze S.W.A.T.

28. Władzami S.W.A.T. są:

a) Walne Zebranie;

b) Zarząd;

c) Komisja Rewizyjna.

29. Walne Zebranie jest najwyższą władzą S.W.A.T. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne. W Walnym Zebraniu biorą udział:

a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni;

b) z głosem doradczym - Mecenasi, Towarzysze Honorowi oraz zaproszeni goście.

30. Walne Zebranie zwyczajne zwoływane jest raz do roku przez Zarząd. Termin i miejsce obrad walnego Zebrania zwyczajnego ustala Zarząd i podaje do wiadomości co najmniej na miesiąc przed terminem zebrania.

31. Na wypadek gdy w podanym terminie na zwyczajne Walne Zebranie przybędzie mniej niż połowa uprawnionych do głosowania, Zarząd ustala drugi termin Walnego Zebrania, który może być ustalony bezpośrednio po pierwszym terminie. W drugim terminie zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się bez względu na ilość przybyłych członków.

32. Walne Zebranie nadzwyczajne może odbyć się w każdym czasie. Zwoływane jest przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby Towarzyszy. Jeżeli Zarząd, pomimo złożonego wniosku, nie zwoła walnego zebrania, może je zwołać Komisja Rewizyjna. Nadzwyczajne Walne Zebranie rozpatruje wyłącznie sprawy, dla których zostało zwołane.

33. Termin i miejsce obrad nadzwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd (lub odpowiednio Komisja Rewizyjna) podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

34. Jeżeli w podanym terminie na nadzwyczajne Walne Zebranie przybędzie mniej niż połowa uprawnionych do głosowania, Zarząd (lub odpowiednio Komisja Rewizyjna) ustala drugi termin Zebrania, który może być ustalony bezpośrednio po pierwszym terminie. W drugim terminie nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się bez względu na ilość przybyłych członków.

35. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania należy:

a) uchwalenie zmian w statucie;

b) ustalenie programu i kierunków działalności merytorycznej;

c) uchwalanie ordynacji wyborczej;

d) wybieranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby uzupełnianie ich składu;

e) odwołanie poszczególnych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej przy jednoczesnym wyborze zastępców;

f) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

g) zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

h) zatwierdzanie wytycznych preliminarza budżetowego i sprawozdań finansowych;

i) wykluczanie członków;

j) nadawanie i odebranie tytułu Towarzysza Honorowego;

k) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składek członkowskich i wpisowego;

l) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych;

m) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków S.W.A.T. podczas zebrania;

n) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia.

36. Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał:

a) w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków;

b) w drugim terminie niezależnie od liczby obecnych członków.

37. Walne Zebranie podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym. Na życzenie co najmniej 1/3 liczby obecnych członków, przewodniczący obrad zarządza głosowanie tajne.

38. Wybory do władz S.W.A.T. odbywają się na Walnym Zebraniu według ustalonej wcześniej ordynacji wyborczej.

39. Kadencja wybieranych władz S.W.A.T., czyli Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata. Ich wybory odbywają się w drodze jawnego głosowania.

40. Wszystkie funkcje w S.W.A.T. można pełnić dowolną ilość kadencji z rzędu.

41. Zarząd S.W.A.T. składa się z przynajmniej trzech osób w tym Prezesa.

42. W przypadku zdekompletowania składu władz Zarząd S.W.A.T. w terminie do 2 miesięcy zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie dla dokonania wyborów uzupełniających.

43. Do kompetencji Zarządu należy tworzenie warunków rozwoju i prawidłowego funkcjonowania S.W.A.T., a w szczególności:

a) reprezentowanie S.W.A.T. na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

b) kierowanie działalnością S.W.A.T. zgodnie z postanowieniami Statutu oraz wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania;

c) zwoływanie Walnego Zebrania S.W.A.T.;

d) uchwalanie regulaminów wewnętrznych;

e) prowadzenie ewidencji członków;

f) występowanie do Walnego Zgromadzenia z wnioskami o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego;

g) zarządzanie majątkiem i funduszami S.W.A.T.;

h) prowadzenie spraw administracyjnych i rachunkowości S.W.A.T.;

i) nadawanie osobom należącym do S.W.A.T. funkcji niewyodrębnionych w statucie;

j) upoważnianie Prezesa do podejmowania decyzji w sprawach należących do kompetencji Zarządu;

k) zatrudnianie specjalistów na potrzeby Stowarzyszenia;

l) przyjmowanie nowych członków.

44. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej trzech osób na zebraniach Zarządu. W razie równowagi głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania, którym jest Prezes, lub w wypadku jego nieobecności Wiceprezes.

45. Zarząd pracuje w sposób ciągły.

46. Zebranie Zarządu zwołuje Prezes, w wyjątkowych sytuacjach zebranie jest zwoływane na wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu.

47. Do podpisywania pism w imieniu S.W.A.T., wychodzących na zewnątrz, Prezes może upoważnić innego członka Zarządu.

48. Prezes wybierany jest przez Zarząd spośród jego członków.

49. Komisja Rewizyjna składa się z minimum dwóch osób.

50. Komisja Rewizyjna nadzoruje i kontroluje działalność merytoryczną i finansową S.W.A.T. na wszystkich szczeblach.

51. Osoby należące do Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu.

52. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzenie co najmniej dwa razy do roku kontroli całokształtu działalności S.W.A.T., ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności;

b) występowanie w oparciu o ustalenia kontroli z wnioskami i zapytaniami do Zarządu;

c) składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań z całokształtu swej działalności;

d) występowanie na Walnym Zebraniu z wnioskami o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi S.W.A.T.;

e) ocena działalności Zarządu na wniosek własny, Prezesa, Wiceprezesa lub Zarządu;

f) opiniowanie zgodności regulaminów wewnętrznych ze Statutem.

53. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V. Majątek S.W.A.T.

54. Majątek S.W.A.T. stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

55. Na fundusze S.W.A.T. składają się:

a) wpisowe;

b) składki członkowskie;

c) dotacje, darowizny i zapisy;

d) dochody z działalności statutowej.

56. Gospodarka majątkowa i finansowa S.W.A.T. należy do Zarządu.

57. Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy

58. Do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagany jest podpis dwóch dowolnych członków zarządu.

Rozdział VI. Zmiany Statutu i rozwiązanie S.W.A.T.

59. Uchwały o zmianie w statucie S.W.A.T. podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

60. Uchwałę w sprawie rozwiązania S.W.A.T. podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

61. W razie podjęcia decyzji o rozwiązaniu S.W.A.T., Walne Zebranie podejmuje decyzje o przeznaczeniu jej majątku i powołuje 3 osobową Komisje Likwidacyjną.